Statut osiedla

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Osiedle „Roztocze” zwane dalej Osiedlem jest jednostką pomocniczą Rady Miasta Biłgoraja.

§ 2

Osiedle tworzy, dzieli, łączy lub znosi w drodze uchwały Rada Miasta po konsultacji z mieszkańcami Osiedla.

§ 3

Osiedle stanowią mieszkańcy miasta wraz z częścią jego terytorium, na którym zamieszkują i obejmują następujące place i ulice. Opis granic osiedla oraz jego plan stanowią załącznik do niniejszego statutu.

§ 4

Do zadań organów Rady Osiedla należy dbanie o zbiorowe potrzeby mieszkańców, w szczególności:

1. Organizowanie mieszkańców do załatwiania spraw związanych z życiem Osiedla.
2. Zapewnienie ścisłego współdziałania z Radą Miasta i jej komisjami oraz Burmistrzem Miasta w rozpatrywaniu spraw związanych z życiem Osiedla.
3. Wyrażanie opinii, o które zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne.
4. Organizowanie stałych kontaktów z radnymi Rady Miasta.
5. Organizowanie prac mieszkańców na rzecz osiedla.
6. Zarządzanie przekazywanym mieniem komunalnym.
7. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi miasta, które świadczą usługi na rzecz mieszkańców osiedla.

 

 

Rozdział II

ORGANY OSIEDLA

§ 5
Organami osiedla są:

1. Rada Osiedla — jako organ uchwałodawczy Osiedla wybrany na walnym zebraniu mieszkańców Osiedla w glosowaniu jawnym.
2. Zarząd Osiedla –jako organ wykonawczy Osiedla, wybrany przez Radę Osiedla.


§ 6

Wybory Rady Osiedla Zarządza Rada Miasta.

 

Rozdział III

RADA OSIEDLA

§ 7
1. Rada Osiedla — jest organem uchwałodawczym w Osiedlu.
2. W skład Rady Osiedla wchodzą radni w liczbie 15,
3. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady osiedla ustała Rada Miasta,
4. Kadencja Rady Osiedla trwa 4 lata od dnia wyboru.
5. Odwołanie Rady Osiedla przed upływem kadencji może nastąpić na wniosek 10%  uprawnionych do glosowania.
6. Mieszkańcy osiedla wyrażają swoją wolę odwołania Rady Osiedla przez wpisanie się na listę, według wzoru wynikającego z ordynacji wyborczej, prowadzoną przez grupę inicjatywną  odwołania Rady Osiedla w liczbie 15 wyborców.
7. Rada Miasta zarządza ponowne wybory Rady Osiedla.


§ 8

1. Do właściwości Rady Osiedla należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania  Osiedla.
2. W szczególności do zadań Rady Osiedla należą:
a. Wybór, odwołanie i udzielanie votum zaufania Zarządowi Osiedla.
b. Określenie kierunków działania Zarządu Osiedla.
c. Ustalanie zasad gospodarowania środkami finansowymi i przekazanym mieniem komunalnym
d. Opiniowanie planów szczegółowych zagospodarowania przestrzennego Osiedla
e. Wydawanie opinii w sprawach Osiedla na wniosek zainteresowanej strony i z własnej inicjatywy a w szczególności:
– Wysuwanie propozycji i opiniowanie projektów lokalizacji garaży, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, placówek usługowo – handlowych i punktów sprzedaży napojów
alkoholowych,
– Opiniowanie lokalizacji obiektów mogących spowodować uciążliwości dla otoczenia
– Opiniowanie i konsultowanie budowy chodników i ścieżek rowerowych.
– Oceny funkcjonowania służb komunalnych na terenie Osiedla
f. Wspieranie i organizowanie inicjatyw społecznych w osiedlach zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców, rozwoju, infrastruktury komunalnej, handlu i usług
g. Utrzymywanie stałych kontaktów z mieszkańcami Osiedla.
h. Wnioskowanie do Rady Miasta w sprawie zmian w Statucie Osiedla.
i. Kontrolowanie działalności Zarządu Osiedla.
3. Uchwały Rady Osiedla podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy składu organu, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.


§ 9

1. Rada Osiedla wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego
składu Rady.
2. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna – 3 osobowa, przewodniczący i 2 członków. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na Przewodniczącego Rady Osiedla.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
a. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów
b. Przygotowanie, wydanie i zebranie kart do glosowania
c. Ustalenie wyników glosowania i sporządzenie protokółu
d. Ogłoszenie wyników glosowania
e. karty do głosowania opatruje się pieczęcią Urzędu Miasta lub Rady Osiedla.


§ 10

Rada Osiedla może odwołać Przewodniczącego Rady Osiedla lub jego Zastępcę przed upływem kadencji za:

1. Niewykonywanie swoich obowiązków i naruszenie postanowień niniejszego statutu,
2. Dopuszczenie się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska,
3. Odwołanie przewodniczącego lub jego zastępcy następuje na wniosek co najmniej 50%  statutowego składu Rady Osiedla,
4. Odwołanie Przewodniczącego i Zastępcy odbywa się bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
5. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Radzie Osiedla ponad 50% jej składu, Rada Miasta zarządza wybory uzupełniające.
6. Odwołanie członka Rady Osiedla może nastąpić na wniosek co najmniej 50% statutowego składu Rady Osiedla na zebraniu ogólnym mieszkańców Osiedla.


§ 11

1. Przewodniczący Rady Osiedla organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje jego zastępca
2. Przewodniczący Rady Osiedla zwołuje posiedzenie Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,
3. Na wniosek 1/3 członków Rady, Zarządu Osiedla lub organów miasta przewodniczący Rady Osiedla obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.


§ 12

Rada osiedla powołuje Komisję Rewizyjną. Rada osiedla może powoływać komisje problemowe.


§ 13

Radni Rady Osiedla pełnią swoje funkcje społecznie.

 

Rozdział IV

ZARZĄD OSIEDLA


§ 14

1. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym Osiedla.
2. Rada Osiedla dokonuje wyboru Zarządu Osiedla spośród radnych Rady Osiedla w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów Rady.
3. Przewodniczący Rady Osiedla pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Zarządu.
4. Zarząd Osiedla wybiera się na okres kadencji Rady.
5. W skład Zarządu Osiedla wchodzi Przewodniczący Rady, Zastępca Przewodniczącego Zarządu, skarbnik oraz sekretarz.


§ 15

1. Zarząd Osiedla wykonuje uchwały Rady Osiedla i zadania określone niniejszym Statutem.
2. Do zadań Zarządu Osiedla należy w szczególności:
a. Przygotowanie projektów uchwał Rady Osiedla
b. Określenie sposobu wykonywania uchwał
c. Gospodarowanie środkami finansowymi przekazanych przez Radę Miasta lub sponsorów
d. Składanie Radzie Osiedla za rok ubiegły sprawozdania z wykonania uchwał Rady, oraz gospodarowania środkami finansowymi
e. Współpraca z Radą Miasta i jej komisjami, Burmistrzem Miasta
f. Utrzymanie stałych kontaktów z mieszkańcami Osiedla.


§ 16

1. Rada Osiedla wybiera z-cę przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz pozostałych członków zarządu w głosowaniu tajnym na wniosek przewodniczącego Zarządu Osiedla, zwykłą
większością głosów.
3. Wybory Zarządu Osiedla przeprowadza 3 – osobowa Komisja Skrutacyjna, która wybiera spośród siebie przewodniczącego. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do wybieranego Zarządu Osiedla
4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
a. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów.
b. Przygotowanie, wydanie i zebranie kart do głosowania.
c. Ustalenie wyników głosowania i sporządzenie protokółu.
d. Ogłoszenie wyników głosowania.
e. Karty do glosowania opatruje się pieczęcią Urzędu Miasta lub Rady Osiedla.
f. Na karcie do glosowania wpisuje się nazwisko i imię kandydata w kolejności alfabetycznej.


§ 17

1. Odwołanie Zarządu Osiedla, przewodniczącego, jego zastępcy lub poszczególnych członków przed upływem kadencji może nastąpić:
a. Za niewykonywanie swoich obowiązków i naruszenie postanowień niniejszego statutu,
b. Dopuszczenie się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska,
2. Zarząd Osiedla lub przewodniczącego Zarządu może odwołać Rada Osiedla na wniosek co najmniej 1/2 statutowego składu Rady Osiedla, bezwzględną większością głosów w
glosowaniu tajnym.
3. Zastępcę przewodniczącego Zarządu Osiedla, członków Zarządu Osiedla może odwołać Rada Osiedla na wniosek przewodniczącego zarządu zwykłą większością głosów w
glosowaniu tajnym.


§ 18

Zarząd Osiedla może korzystać z pomocy gospodarza budynku i przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych.


§ 19

1. Uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Osiedla, oraz udzielenie lub nie udzielenie votum zaufania podejmuje Rada Osiedla w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nie udzielenia votum zaufania Zarządowi Osiedla jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie Zarządu.
3. Rada Osiedla odwołuje Zarząd bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.


§ 20

1. Przewodniczący Zarządu Osiedla organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami osiedla.
2. Posiedzenie Zarządu Osiedla zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb.
3. Uchwały Zarządu Osiedla podejmuje się zwykłą większością głosów w glosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga glos przewodniczącego.
4. Posiedzenie Zarządu Osiedla może być także zwołane na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu Osiedla w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku przewodniczącemu.
5. Przewodniczący Rady Osiedla może brać udział w sesjach Rady Miasta.


§21

1. Przewodniczącemu Rady Osiedla przysługuje dieta miesięczna za wypełnianie statutowych obowiązków i udział w pracach Rady Miasta, oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych. Wysokość diety określa Rada Miasta odrębną uchwalą. W przypadku gdy Przewodniczący Rady Osiedla jest Radnym Rady Miasta – przysługuje jedna dieta.
2. Przewodniczący Zarządu Osiedla korzysta z ochrony prawnej przysługującym funkcjonariuszom publicznym.

 

Rozdział V

GOSPODARKA FINANSOWA


§ 22

1. Osiedle prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu miasta.
2. Zarząd Osiedla jest uprawniony do otwierania konta bankowego oraz dokonywania operacji na koncie bankowym do wysokości ulokowanych tam środków finansowych. Dochodami osiedla mogą być darowizny na rzecz osiedla od osób fizycznych i prawnych, natomiast dochodem nie może być dotacja z budżetu miasta.
3. Operacje o których mowa pkt. 2 wymagają uzasadnienia w formie uchwały Rady Osiedla.


§ 23

1. Rozdysponowanie dochodów osiedla ustala Rada Osiedla.
2. Dokumentację dochodów i wydatków osiedla prowadzi Zarząd Osiedla.
3. Zarząd Osiedla składa roczne sprawozdanie z działalności oraz realizacji dochodów i wydatków Radzie Osiedla, która decyduje o udzieleniu votum zaufania. Sprawozdanie
przekazuje się również Radzie Miasta i Burmistrzowi Miasta.
4. Kontrolę działalności finansowej w zakresie środków zgromadzonych na rachunku bankowym osiedla sprawuje Rada Osiedla.


§ 23a

1. Nadzór i kontrolę nad Radą i Zarządem Osiedla sprawuje Rada Miasta poprzez Komisję Rewizyjną, która kontroluje wydatki pod względem ich celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji oraz funkcjonowania osiedla, może również uczestniczyć w posiedzeniach organów osiedla.
3. Rada Miasta uchyla uchwały Rady i Zarządu Osiedla podjęte niezgodnie z prawem.
4. W ramach sprawowanego nadzoru Rada Miasta może zobowiązywać Przewodniczącego Zarządu Osiedla do przekładania Komisji Rewizyjnej w trybie określonym w ust. 2 także innych aktów i dokumentów wydawanych przez organy osiedla.
5. W przypadkach, gdy uchwały lub działania Rady Osiedla, Zarządu wykraczają poza zakres uregulowany statutem Osiedla lub w inny sposób naruszają prawo, w tym przepisy Statutu Miasta, Komisja Rewizyjna, po uprzednich czynnościach wyjaśniających, przekazuje sprawy do rozpatrzenia Radzie Miasta, której rozstrzygnięcia są ostatecznymi.


§ 24

1. Dla kontroli przestrzegania zasad celowego i oszczędnego gospodarowania funduszami i majątkiem Rada Osiedla powołuje Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji wykonawczych w Zarządzie Rady Osiedla.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.


§ 25

Komisja Rewizyjna:

1. Kontroluje działalność Rady Osiedla i Zarządu Osiedla oraz gospodarkę finansami i    zarządzanym majątkiem.
2. Przedstawia Radzie Osiedla sprawozdanie ze swej działalności.
3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu funduszami oraz majątkiem Zarządu  Osiedla niezgodnie ze statutem lub przepisami prawa komisja niezwłocznie informuje o tym Radę Osiedla i Radę Miasta.

 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 26

Burmistrz Miasta zabezpiecza lokal raz materiały biurowe niezbędne do działalności Rady Osiedla..


§ 27

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowania przepisy statutu Rady Miasta Biłgoraja, oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r.Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)


§ 28

Zmiany w niniejszym statucie uchwała Rada Miasta.


§ 29

Wątpliwości związane z niniejszym statutem oraz interpretacja jego przepisów rozstrzyga Rada Miasta.