Wsparcie dla Biłgorajskich Przedsiębiorców 2.0

W związku z trwającym stanem epidemii oraz mając na uwadze zapisy ustawy, tzw. „Tarczy antykryzysowej” dokonujemy modyfikacji i rozszerzenia wsparcia, jakiego samorząd Miasta Biłgoraja może udzielić biłgorajskim przedsiębiorcom, którzy ponoszą negatywne konsekwencje z powodu COVID-19.

Pomoc w dalszym ciągu udzielana będzie w dwóch obszarach:

  1. W zakresie najmu miejskich lokali użytkowych:

Burmistrz Miasta Biłgoraja, może skorzystać z przepisu art. 15zzzg ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności cywilnoprawnych należnych gminie, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19.

Każda decyzja o pomocy będzie podejmowana indywidualnie po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji majątkowej oraz oświadczenie o pomocy publicznej. Ulga nie będzie dotyczyła wymaganych płatności za zużywane media.

Niezależnie od w/w ulgi, Burmistrz Miasta Biłgoraja wciąż może umarzać zaległości, rozkładać je na raty lub odraczać termin płatności na zasadach ogólnych.

  1. W zakresie podatku od nieruchomości

Na wniosek Burmistrza Miasta, Rada Miasta, 17 kwietnia 2020 r. będzie obradowała nad uchwałą w sprawie przedłużenia, wszystkim przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, przypadających na 15 maja oraz 15 czerwca 2020 r.

 – do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Warunkiem skorzystania z prawa do przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości, jest jedynie fakt pogorszenia płynności finansowej dokumentowany wyłącznie oświadczeniem przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy, po wydaniu tego aktu, bez żadnych konsekwencji finansowych, takich jak odsetki, opłata prolongacyjna i koszty upomnień będą mogli dokonać zapłaty swoich należności podatkowych w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Przedmiotowa uchwała nie będzie obejmowała swoim zakresem rat podatku, których termin płatności przypadał na 15 marca 2020 r. oraz 15 kwietnia 2020 r. W przypadku gdy raty te nie zostały opłacone, każdy przedsiębiorca może ubiegać się o ich odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie na podstawie Ordynacji podatkowej.

Jednocześnie informujemy, iż:

  1. przedsiębiorca, który skorzysta z przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miasta, nie będzie mógł ubiegać się przed dniem 1 września 2020 r. o umorzenie tej należności. Bowiem zgodnie z Ordynacją podatkową Burmistrz Miasta nie może umorzyć podatku, którego termin płatności jeszcze nie upłynął,
  2. każdy z przedsiębiorców, w każdym czasie, może złożyć wniosek o dowolnej treści. Pracownicy Urzędu Miasta Biłgoraja będą właściwie je kwalifikować i udzielać bieżących informacji o możliwych formach pomocy,
  3. w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi swoją działalność z wykorzystaniem nieruchomości, której nie jest właścicielem, a więc także i podatnikiem podatku od nieruchomości, a właściciel zwolni go z obowiązku zapłaty czynszu w danych miesiącach, sytuacja taka z całą pewnością będzie mogła stanowić istotny argument przy ubieganiu się przez właściciela o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty czy też umorzenie podatku od nieruchomości za tożsame miesiące. Dowodem w tego typu sprawach może być oświadczenie najemcy o uzyskanej uldze z podaniem okresu zwolnienie oraz jego wysokości (w procentach).

Wzory dokumentów:

Aktualizacja z 22.04.2020 r.

17 kwietnia 2020 r. Rada Miasta Biłgoraja podjęła dwie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości i w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/121/16 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. Uchwały zostały już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i weszły w życie (treść uchwał poniżej).

Uchwała Nr XIX/179/2020 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości Uchwała Nr  XIX/180/2020 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/121/16 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Wzór dokumentu:
wniosek o przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Biłgoraja, za pośrednictwem operatora pocztowego, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePuap: /u1q98gwp0f/SkrytkaESP lub za pośrednictwem skrzynki mailowej na adres: sekretariat@bilgoraj.pl

Dodatkowe informacje w tym zakresie są dostępne pod numerem tel.: 84 686 96 00.

BARR S.A. może przeznaczyć blisko 2,2 mln zł ze środków unijnych na pożyczki dla firm dotkniętych skutkami COVID-19

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dysponuje środkami finansowymi dla mikro, małych i średnich firm dotkniętych skutkami kryzysu wywołanego epidemią COVID-19. Ze środków niskooprocentowanej pożyczki możemy finansować kapitał obrotowy oraz pokryć niektóre koszty bieżącej działalności.

Pożyczka przeznaczona jest dla firm, dla których sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej, a finansowanie kapitału obrotowego wpłynie na poprawę sytuacji firmy na rynku.

Pożyczka udzielana jest na zasadach pomocy de minimis, więc jest oprocentowana w wysokości 1,84%. Maksymalny okres spłaty wynosi 5 lub 8 lat (w zależności od wysokości pożyczki).

Możliwa jest karencja w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy. W terminie do 31.12.2020 roku istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej 6 miesięcznej karencji lub 6 miesięcznych wakacji kredytowych.

Brak jest jakichkolwiek innych opłat lub prowizji. Oprocentowanie jest jedynym kosztem takiej pożyczki.

Możemy finansować do 100% kosztów brutto.

Pobrać wniosek oraz zapoznać się ze wszelkimi szczegółami można tutaj.

Pracownicy Funduszu Pożyczkowego wyjaśnią Państwu wszelkie wątpliwości i udzielą pomocy.

BARR jest obecnie w trakcie negocjacji mających na celu pozyskanie kolejnych środków na pomoc dla naszych przedsiębiorców. W najbliŻszych dniach na stronach BARR pojawi się informacja.

Zapraszamy do kontaktu
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 784 346 995, + 48 605 253 388

(Źródło: bilgoraj.pl)